Header Ads

Activities

Education

อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รอบ 2

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน...

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน

ค้นหาบล็อกนี้

Ad Home

อบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รอบ 2

มีนาคม 14, 2563
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน...Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมโดรนขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 2

กุมภาพันธ์ 03, 2563
3 เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล...Read More

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF : กิจกรรมฟุตบอลประเพณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 14

กุมภาพันธ์ 02, 2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมในทุกๆด้าน ...Read More

โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กุมภาพันธ์ 02, 2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการตักบาตรข้าวสาวอาหารแห้ง เพื่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมมั้งศิ...Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การควบคุมโดรนขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1

มกราคม 27, 2563
เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย ...Read More

โครงการ ME Thai Contest 2019

มกราคม 24, 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทเกม  ในการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมไทย MeThai Contest ...Read More

โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 13 โรงเรียนบ้านวังปลา จ.ราชบุรี

กันยายน 22, 2562
ภาพบรรยากาศโครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 13 เมื่อ วันที่ 21-22 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนบ้านวังปลา ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยนักศึกษา...Read More

โครงการไอทีฟอร์คิดส์จิตอาสาพัฒนาห้องคอมฯและระบบเครือข่ายให้น้อง ปี 2562

กันยายน 22, 2562
โครงการไอทีฟอร์คิดส์จิตอาสาพัฒนาห้องคอมฯและระบบเครือข่ายให้น้อง ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้าน วังปลา ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี   จะสำเร็จล...Read More

โครงการศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรม "พิพิภัณฑ์ต้านโกง"

กันยายน 20, 2562
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพิพิภัณฑ์ต้านโกง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณ...Read More

โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม "นิทรรศ์รัตนโกสินทร์"

กันยายน 20, 2562
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นั...Read More

Tennis

Racing

ขับเคลื่อนโดย Blogger.