Header Ads

Activities

Education

โครงการศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรม "พิพิภัณฑ์ต้านโกง"

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพิพิภัณฑ์ต้านโกง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณ...

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน

ค้นหาบล็อกนี้

Ad Home

โครงการศึกษาดูงานด้านคุณธรรมจริยธรรม "พิพิภัณฑ์ต้านโกง"

กันยายน 20, 2562
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพิพิภัณฑ์ต้านโกง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณ...Read More

โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม "นิทรรศ์รัตนโกสินทร์"

กันยายน 20, 2562
เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้นั...Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบังคับโดรนขั้นพื้นฐาน"

กันยายน 17, 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาใรศตวรรษที่ 21 โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบังคับโดรน...Read More

ออกค่ายห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง ปีที่ 13 ณ โรงเรียนวัดผักกูดฯ จ.นครปฐม

กันยายน 07, 2562
เมื่อวันที่ วันที่ 6 - 7 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ออกค่าย...Read More

คณะวิทยาสาศตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ

ตุลาคม 25, 2561
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำเสนอข้...Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วม กับ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จัดโครงการบริการวิชาการ

ตุลาคม 17, 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหุ่นยนต์พื้นฐาน” วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 25...Read More

Tennis

Racing

ขับเคลื่อนโดย Blogger.